Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Hlavní strana

Ludvík Němec - král Východofranský - 13.1. 845 v bavorském Řezně přijalo 14 českých knížat křesťanství.

Papež Urban I.. -  27.11.1095 - 1. křížová výprava do svaté země (tento válečný podnik dostal do Evropy nový stavební sloh založený na principu lomeného oblouku, později zvaný gotický).

Karel IV. - 14.5. 1316  - 29.11. 1378 v Praze - král a císař

Jan Hus - (asi 1371-1415) požaduje právo na svobodný výklad Písma.  Do Kostnice přišel dobrovolně 3.11.1414 obhájit své názory na očistu církve. Dva dny nato byl zahájen koncil, který ho poslal na smrt. 

Petr Chelčický - (asi 1390-1460) je proti násilí, požaduje rovnost, kritizuje rozvrstvení středověké společnosti ("O trojím lidu")

Václav IV. - český král - 18.1.1409 - Dekret kutnohorský - poměr hlasů na Karlově univerzitě - český národ  3 hlasy, saský, bavorský a polský po 1.

1420 - Čtyři artikuly pražské - požadavek svobody kázání.

Jan Amos Komenský - (1592-1670) vystupuje proti válkám, teorie světového společenství za mír na zemi.

1604 - 1.11. - poprvé uveden Shakespearův Othello - whitehallská Hodovní síň - členové dvora krále Jakuba 1.

1609 - Majestát Rudolfa II. - vrchnost nemá právo odvádět poddané od náboženství. 

1620 - 8.listopadu - skončily společně s prohranou bitvou na Bílé hoře naděje ,,zimního krále" Fridricha Falckého vnést do panovnické Evropy rosekruciánské principy. Začala třicetiletá válka.

1621 - 21. června - na Staroměstském náměstí bylo veřejně krutě popraveno 27 českých pánů vládnoucími Habsburky, kteří tím demonstrovali dominanci nad českým národem.

16.stol. -  moravští stavové nárokují svobodu svědomí.

Jan z Pernštejna - panovník nemůže ovládat náboženství, neboť pochází od Boha, nikoliv od člověka.

1775 - Alexander Hamilton - ta posvátná práva lidstva nemusejí být hledána mezi starými pergameny, nebo v zatuchlých archívech. Jsou psána sluneční září v celém díle lidské přirozenosti, samotnou rukou Boží a nemohou být vymazána, nebo zahalena pozemskou mocí.

1781 - Toleranční patent Josefa II. - svoboda vyznání i pro nekatolické církve. Patent o zrušení nevolnictví, omezení cenzury.

1789  ( 26.8.) - Francouzské národní shromáždění schválilo historicky první evropskou Deklaraci práv člověka a občana.

1797 - nar. Václav Babinský - nepřehlédnutelná postava a symbol všech galérek v současnosti.

 

 

1848 - revoluční události - politická práva, ústava, svoboda tisku a  shromažďovací, občanské svobody.

1867 - Základní zákon o všeobecných právech občanských pro království a země na říšské radě zastoupené.

1873 - zavedení přímého volebního práva do říšské rady (reformy 1882,1896).

1907 - zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva (jen pro muže od 24 let aktivní-právo volit a od 30 let pasivní-právo být volen).

19. stol. - Karel Havlíček Borovský ( novinář a satirik nar. 31.10.1821 v Borové, deportace do Tyrol 16.12.1851 , zemřel 29.7.1856 v Praze), František Palacký (právo národa  na sebeurčení), F.L.Rieger (návrh všeobecných občanských práv z francouzské Deklarace).

1918 - zrušení šlechtických výsad a zrovnoprávnění žen, 1. prezident Československa prof. Dr. Tomáš Garrique Masaryk ( nar. 7.3.1850 Hodonín,zemřel 14.9.1937 Lány) -poslanec rakouské říšské rady a jediný teoretik demokracie v tehdejší střední Evropě, za cíl pokládal humanismus.

1920 - Ústava ČSR - hlava V.- právo petiční, shromažďovací, svoboda tisku a svědomí, rovnost, listovní tajemství, povinnost branná, hlava VI. - ochrana menšin.

1934 - 18.12.. se Edvard Beneš ujal prezidentské funkce jako svobodný zednář poprvé v našich dějinách.

1944 - 7.11. v Tokiu byl popraven sovětský špion Richard Sorge.Pronikl do nacistických řad a neúspěšně se pokusil varovat Stalina před operací Barbarossa - německým útokem na SSSR.

1944 - 14.11. v Praze byla oficiálně ustavena Ruská osvobozenecká armáda vedená generálem Vlasovem, bojující proti stalinistickému režimu.

1945 - vstup do OSN,  v říjnu podepsaná Charta OSN (Komise pro lidská práva - Ženeva).

1948 - Všeobecná deklarace lidských práv ( 10.12.). Valné shromáždění OSN přijalo VDLP jako aktivní odpor proti totalitním režimům a to i v jeho ozbrojené formě. Při posuzování oprávněnosti např. protikomunistického odboje a jeho nejradikálnějších forem se můžeme odvolat na přirozené právo, které po staletí dovoluje odpor vůči tyranovi.(ČSR se zdržuje hlasování a dalších 8 států, např. SSSR včetně Běloruska a Ukrajiny, PLR, Jugoslávie).

1949 - Rada Evropy (založena v květnu deseti státy se sídlem ve Štrasburku)-Úmluva  o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4.11.1950
1949 - 5.11. - První hromadná justiční vražda poúnorového režimu.  Popraveni: Vratislav Polesný,Vratislav Janda,Josef Charvát,Emanuel Čančík,Květoslav Prokeš,Jaroslav Borkovec.

 

1966 - ČSSR podepisuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a MP o hospodářských, sociálních a kulturních právech - ratifikace až po podpisu Závěrečného aktu KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě za účasti USA a Kanady)  v Helsinkách r.1975 a Opční protokol, který umožňuje jednotlivci , aby prostřednictvím mezinárodního práva se dožadoval práv svých - ratifikace až v ČSFR r. 1991 !

1968 - 21. srpen - invaze pětice států Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, NDR). které vyslaly své vojáky, aby ukončili politické změny v ČSSR.  Proti pražskému jaru se odmítl postavit rumunský vůdce Nicolae Ceausescu (popraven se svou ženou Elenou  po zabránění v útěku a krátkém soudním procesu 22.12. 1989).

1977 - Charta 77-nejvýznamější neformální občanské společenství, každoročně vydávalo zprávu o porušování práv čs. státními orgány, sdružovalo nezávislé intelektuály, reformní komunisty a křesťanské myslitele.

70.-80. léta - vznik nezávislých občanských iniciativ např. VONS, HOS, MKJL,NMS, SPUSA, SPVS.

1989 - ČSSR se přihlásila k základním humanitním hodnotám sdíleným demokratickými zeměmi.

1990 - zrušení trestu smrti.

1991 - schválení LZPS ve FS ČSFR, vstup ČSFR do Rady Evropy, ratif. Opčního protokolu.

1992 - ratifikace Evropské úmluvy o Lidských právech.

1993 - od 1.1. vznik nové republiky a nabytí účinnosti Ústavy ČR (přijata národní radou 172 hlasy, 16 bylo proti, 10 se zdrželo, 2 nepřítomni !),   LZPS součástí ústavního pořádku ČR, vstup ČR do Rady Evropy.

1995 - Lidský svět může být zachován jen tehdy, jestliže v něm každý ponese svůj díl odpovědnosti, díl, který za něj nikdo nemůže převzít.

(Ústavní soud ČR- Prof. JUDr.Vladimír Čermák v období 15.7.1993-15.7.2003 jmenován V.Havlem)

1996 - Přirozená spravedlnost a slušnost musí mít přednost před tvrdostí zákona.

(Ústavní soud ČR)

1999 - 12.3. - vstup do NATO.

2004 - 1.5. - vstup do EU.
2004 - 4.11. - Český Senát schválil zákon rušící brannou povinnost (konec tzv. modrých knížek).

 

2011 - Politika je tak zdegenerovaná, že se jí štítím.

(Předseda ÚS ČR- JUDr. Pavel Rychetský od 6.8.2003 jmenován V. Klausem))

Lidská důstojnost = rovnost, svoboda, soukromí. Životní minimum = kolize s ekonomickými reformami. Základem by měl být humanismus (TGM), VDLP+Nový zákon, tj. víra ve vyšší spravedlnost. Vyhnout se soudům a být milosrdný.

(18.9.2011, ČT 2 v 17 h.-JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. od 20.3.2002 jmenovaná V. Havlem k ÚS ČR, odbor LP) 

 

 

 

Otec vlasti - Karel IV.
 Ve 12. stol. vznikla v Norimberku židovská obec, rozdělena ještě řekou Pegnitz na dvě samostatné části Lorenzkirsche (kostel sv. Vavřince) a Sebalduskirsche (kostel sv. Sebalda, v němž byl r.1361 pokřtěn zdejší rodák Václav IV.) Roku 1323 spojily obě části městské hradby, římský císař a král český Karel IV. přišel r.1349 s požadavkem vytvoření centrálního tržiště. Na vyhlédnutém prostranství se nalézala židovská obec s výstavní synagogou, jedna z nejbohatších v celé zemi. V noci na svátek sv. Mikuláše r.1349 byla komunita norimberských Židů vyvražděna. Byl to historicky první holocaust - lov na Židy, který měl na 562 obětí. Karel IV. se svým souhlasem dopustil zločinu úkladného, neboť před tím slibil majetek židů biskupům v Bambergu a Wúrzburgu, ti pak jako kurfiřti r.1356 hlasovali pro jeho zvolení německým císařem. Tento krutý čin našeho milovaného panovníka inspiroval nacisty v Norimberku (září 1935) k vyhlášení rasových zákonů.
 Na místě vypálené synagogy byla r.1358 vysvěcena perla parléřové gotiky Frauenkirsche, kde měly být uloženy korunovační klenoty včetně Kopí osudu, ale nedošlo k tomu, neboť císařské insignie střežily masivní zdi Karlštejna  (kam nedoléhal křik vražděných norimberských žen a dětí, ani do jeho soukromé komůrky pokání, kaple sv. Kateřiny). Před husity je do Norimberka unesl r.1424 císař Zikmund. Z Frauenkirsche se po spojeneckém bombardování zachoval západní portál, mluvící kniha chrámu, takřka v původním stavu.
  Regenerace (8/2011- str.10) 

VDLP 10.12.1948 :

čl. 3 - každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost

čl.5 - nikdo nesmí být podroben mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu

čl.8 - každý má právo na účinnou ochranu proti činům, které porušují základní práva, jenž jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem, před vnitrostátními soudy

LZPS 1.1.1993

odd.II., Politická práva -čl. 23 - občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Lze tedy odvodit povinnost každého občana chránit a střežit svobodný, demokratický stát.

Ústava ČR - čl. 4

Po r. 1989 byl článek zaručující vedoucí postavení komunistické strany odstraněn. Mělo tak dojít k realizaci hlavních zásad právního státu a naplnění základních práv a svobod. Nyní se pod tímto článkem nalézá ochrana soudní mocí základním právům a svobodám, jenž se nacházejí v Listině a mezinárodních smlouvách (Evropská úmluva). Dodává se, že soudce se nemůže uzavírat před měnící se společenskou realitou, rozvojem právního, filosofického i politického myšlení a jen mechanicky aplikovat právo.

 Nezávislost soudců

Soudcovská nezávislost neznamená, že by soudce nebylo možno podrobovat kritice. Nezávislost neznamená nekritizovatelnost. Tak jako je kritizovatelná moc zákonodárná, výkonná, tak je kritizovatelná i moc soudní.

(Z projevu V. Havla, v zastoupení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Ivana Medka, při jmenování 43 nových soudců na návrh vlády prostřednictvím ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové v říjnu 1995, předtím se uskutečnilo v dubnu a týkalo se 27 právníků.)

Za nezávislostí komunistických soudců se skrývá konfort výkladu zákona dle vlastního názoru.

Popeleční středa 14.2.1945  (12:35-12:45) - Bombardovací svaz 8. letecké armády USA bombardoval Prahu ještě před vyhlášením leteckého poplachu (8 tisíc bomb - 152,5 tun) v linii  Radlice-Jinonice-Smíchov, dále Vršovice, Nusle, Pankrác = 701 mrtvých.
Na Květnou neděli 25.3.1945 (11:47) - americké letectvo bombardovalo Prahu  - Libeň a Vysočany (zbrojní průmysl), následně Kbely a Letňany (letiště).
Na Jaltě šlo Rusům, Američanům i Angličanům hlavně o německé technologie, do kterých bylo mnoho investováno. Generálové německé armády byli zatčeni na severu Afriky a v Itálii. Byli VIP vězněni v anglickém honosném sídle, kde se mohli volně pohybovat. Tam docházelo k odposlouchávání britskou rozvědkou, která se chtěla zmocnit výroby raket Fau 2, v té době nejdrastičtější a neznámé zbraně. Těmito raketami byl devastován Londýn v r. 1943, kdy jich mělo dopadnout na 1 000. 
Braun Wernner - nacistický vynálezce raket. První výroba Fau 1  r. 1942 probíhala v  továrně DORA - koncentrák ve kterém byla podlaha z lidských těl. Od Američanů byl očištěn, od 2.5.1945 člen SS a nacistické strany dostal práci pro NASA. V r. 1960 se stal 1. ředitelem 1 600 německých vědců. Sonda Saturn 5 vyslaná na Měsíc byla jeho dílem.

 Český stát se chorobnou populistickou žvanivostí, zbabělostí a neschopností koordinace zbavuje zodpovědnosti za teroristický fanatismus ničící demokracii. Vyšetřovatelé StB, ti kdo jim dávali příkazy a poskytovali politické krytí, byli skutečnými teroristy, kteří vraždili a ničili rodiny tisíců lidí.
 Nikdy nebyli potrestáni a jako chránění státní zaměstnaci pobírají dodnes nejvyšší výsluhy a penze (prezident USA Obama zastavil vyplácení důchodů nacistickým zločincům, pracujícím pro jejich zpravodajské služby na bázi společného nepřítele-komunismu, teprve koncem r. 2014). Státní terorismus je tak zamlčován nebo omlouván.
(Postřehy a komentáře J.Š.)


Miloš Zeman - krycí jméno MAN.
 

Radek John a Veci verejne jako zlocinne spolceni - kryci jmeno Rajon.jpg
Rajon.jpg
Udavač z Těšína (J.H.)
Udavač z Těšína (J.H.)
Policie ČR v ZR-Marec
Policie ČR v ZR-Marec
Byli,jsou a ... všude.jpg
Za 2.odboj..pdf  776.29kB
Proč doposud 2.odboj mlčel ?
Na srpen 68 nezapomeneme..pdf  3.63MB
Samozvance historie odboje nezajímá.

  1. československý odboj, jehož cílem bylo úspěšné svržení válkou vyčerpaného Rakousko-Uherska na konci roku 1918 - tedy hnutí zaměřené proti vlastnímu státu a legitimní vládnoucí dynastii. Pozdější srovnání německých spoluobčanů v bývalé monarchii s nacistickými bestiemi po druhé světové válce lze vyjádřit jako kulturní stát prvního řádu a krvavá zrůda Třetí říše ( prof. František Weyr).
  2. odboj ( 1939 - 1945) se dělí na ,,domácí" a ,,zahraniční". Domácí dále na ,,komunistický" a ,,demokratický". Zahraniční zase na ,,východní" a ,,západní", dle zaměření na politický a vojenský. Za komunistického Československa byl význam západního a demokratického odboje potlačován, jeho účastníci pronásledováni a vězněni.
  3. odboj a odpor ( hlavní fáze od komunistického převratu v únoru 1948 do roku 1956) definitivně prý končí tzv. Sametovou revolucí ( podvodem) v roce 1989
   4. odpor vzniká nesouhlasem s politickým děním od roku 1995 - setrvání bolševiků v justici, policii, st. správě a tím nevypořádání se s minulostí, zločiny komunismu i proti lidskosti,  nástupem korupce, podvodů, zlodějin, mafie a skryté totality s Stb ( viz kolonka Informace o nás - Výroční zpráva za r. 2018)


Manžele Holoubkovi jsem potkal v regionální organizaci KVN při SN ČR na půdě redakce Jihlavských listů v r. 2011, kde naléhavě žádali o finanční podporu a informovali o žalostném živoření v Domově klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou 3, který je v péči sociálního odboru města s nevlídným a nespravedlivým dohledem vedoucího lidovce-katolíka ing. Krábka.

  Zmiňovaná redakce se ale kromě snah o zalíbení místnímu hejtmanovi Běhounkovi (ČSSD s tajnou podporou tajně placených náměstků z řad KSČm) a ministerstvu kultury ČR (tehdejší zkompromitovaný Besser nejen svou minulostí z KSČ, stačil před svým odvoláním ještě zařídit flek na MV ČR své kámošce Kosinové jako "policejní ombudsman"), od kterých plynou dotace, zajímá spíše o němé  památky....

Květen 1994

Samozvaná tzv. iniciativní skupina Amnesty international v Jihlavě, vedená s. Holubcovou - lektorkou VUML, dalším členem NF- SČSP, Jarmilou Novákovou a JUDr. Bérem.

1949-1994.jpg
AI.jpg
AI-StB-Jihlava
AI-StB-Jihlava
*11.12.1931 v indické Kuchwadě státu Madhya Pradesh,+19.1.1990 v Pune,Indie
*11.12.1931 v indické Kuchwadě státu Madhya Pradesh,+19.1.1990 v Pune,Indie

25.12. 1986 Bombaj-Indie 

 

,,Deklarace = pokrytectví, ne lidská práva." Demokracie selhala a končí, nový systém musí být založen na kompetenci (meritokracie). Doposud demokracie nevyřešila žádný z problémů, naopak - navršila další. Šílenec Hitler měl pravdu v tom, že chce-li někdo zůstat u moci, musí udržovat lidi v neustálém strachu, což se dnes běžně děje (otrocká práce, šikana, nezaměstnanost,  soudy,exekuce, násilí, mafie, covid-19 - pozn.mk).

10 bodů Oshovy DLP

1/ Právo na důstojnost a zdraví

2/ Láska (manželství je faleš)

3/ Právo na ukončení života (eutanazie)

4/ Hledání pravdy - neomezovat náboženstvím,filozofií či teologií. Samotná víra je jed.

5/ Meditace - čistá věda nitra

6/ Svoboda ve všech směrech - bez hranic,národů a náboženství

7/ Jedna země, jedno lidstvo

8/ Jedinečnost každého člověka (lidé si nejsou rovni, odporuje to absolutně psychologii)

9/ Celosvětová vláda (bez válek a armády, zmizela by chudoba)

10/Meritokracie (neosvědčila se aristokracie,monarchie,technokracie,městská demokracie). Proto K. Marx podporoval diktaturu proletariátu.Demokracie znamená vládu lidu, řízenou lidem, pro lid - to však jsou jen pouhá slova. Není to lid kdo vládne, ale jednotlivci, které si zvolili s nepochopitelným systémem výběru pro funkce.

Meritokracie znamená, že jen lidé, kteří by byli vzděláni v určité oblasti, by také uvnitř této oblasti mohli volit. Např. ministra školství lidé pracující ve školské soustavě, ministra zdravotnictví by měli volit lékaři, vědci, specialisté. Funkce by měly být obsazovány odborníky.Oni pak budou našim géniem, prezidenta a ministerského předsedu budou moci vybrat z lidu anebo parlamentu. Ti, kdo by volili členy parlamentu nebo senátu by měli mít alespoň diplom. To, že je někomu osmnáct let přece neznamená, že je schopen vybrat pravé zástupce. V jedenadvaceti letech ještě člověk neví o životě a jeho složitosti téměř nic.Jde o vytvoření vzdělané, vytříbené a kulturní vlády.Jakmile meritokracie vydá své plody, pak lidé porozumí a budou se snažit sjednotit svět pod jednu vládu, život se může změnit v radost. Naše dějiny nebyly doposud ničím jiným než dějinami náhod. Musíme se rozhodnout, že naše budoucnost už náhoda nebude. Budeme ji tvořit sami a náš svět se může pro nás stát nejvelkolepějším tvořením jaké existuje.

Není divné, že establišmenty celého světa, které se všemožně snaží ujistit nás o tom, že člověk nesmí zůstat člověkem, po nás zároveň chtějí, abychom slavili ,,Den lidských práv?" O co jim, proboha, jde?

P.S. Milý Osho, nemohl jste vědět, že v zemi uprostřed Evropy se i na toto připravili se svými plzeňskými tituly, stali se např. předkladateli  tzv. náhubkového zákona, předsedy ústavně-právního výboru, aspirují do funkcí na ministerstvech, ředitelstvích, úřadech. A tito mají mít přednostní a výhradní právo volit a být voleni ?

 

 Nadále existuje komunistická strana, kontinuita ústavy, zákonů a soudnictví, komunističtí soudci jmenovaní Havlem a Klausem doživotně, zbytkové tresty, Jičínský, Rychetský (předseda Ústavního soudu), nenavrácení rozkradených majetků. Československo, za jehož svobodu a demokratické zřízení jsme bojovali, rodiče a naši přátelé položili život, neexistuje. Republika byla rozbita živly, pro které nic neznamenala (Havel, polo-kolaborant z kolaborantské rodiny, Klaus čekatel strany a jeden z vyvolených za komoušů, Švejnar si plete ,,ideály", ke kterým byl vychován s morálkou). V r. 2005 byly na Slovensku lepší náznaky nekomunistické budoucnosti, Langoš by tuto zemi mohl vést lépe. O skutečné demokracii se však v obou částech bývalého Československa nedá hovořit. Samotné volby nejsou ještě demokracie, viz Gaza, Hamas, Irák. Nelze si plést demokracii s mercedesem či audi, cestu do Karibiku se svobodou. Na způsob privatizace rozkradených majetků pod dohledem Klause by mohla být pyšná Nigérie. Problém je, že v Čechách chybí vůdce s čistou vestou. Udělat se to dá, pouze musí někdo začít !
( J. Mašín v knize Nebojovali švestkovými knedlíky od Markéty Chalupové na str. 167 - Computer Press, a.s. 2011)
KSČ-M.pdf  8.38MB
List Petrův 2-3. - Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi.
Největším úskokem ďábla je vytvoření dojmu, že na světě neexistuje. (Dante Alighieri)
Největším úskokem ďábla je vytvoření dojmu, že na světě neexistuje. (Dante Alighieri)
V Chustu se za TGM střílelo do dělníků.
V Chustu se za TGM střílelo do dělníků.
Prezidenti.jpg
Zápotocký-zločinec..pdf  468.54kB
V Holandsku vedený jako válečný zločinec.
Komunističtí pohlaváři z RVHP.
Komunističtí pohlaváři z RVHP.
Burešová-1.ministryně spravedlnosti-sledovala a vyslýchala StB.pdf  323.58kB
Proč tedy všude zůstali StBáci ?
Jiný úhel pohledu v historickém kontextu.
Jiný úhel pohledu v historickém kontextu.
VOP + jeho plat.pdf  6.01MB

Další dobře placená instituce státem (odchodné, zástupce, asistent, vedoucí kanceláře, právníci, političtí důchodci atd.)

Špička Lichovník.pdf  2.91MB
Vstřícný komunistům- Zemanův ústavní soudce.
Kazatel 5.-7. - zneužití moci: ,, Uvidíš-li, že je v kraji chudý utiskován, že je znásilňováno právo a spravedlnost, nediv se té zvůli - vyšší hlídá vysokého a nad nimi jsou ještě vyšší".

Michaela Karlová - diplomová práce z r. 2000 - VŠPF Hradec Králové:
 ,,Obrazem politické etiky je především soudnictví, neboť je jedinou cestou, která může dát směr lidskému chování a morálce prostřednictvím rozsudků, zvláště dají-li za pravdu těm jenž ji nemají. To vytváří vzorec jednání, chování, politické kultury v době, kdy se lež stává součástí běžného života. Stáváme se svědky vytrácení morálních hodnot, lidé z komunistického režimu nadále škodí, protože současný právní systém navazuje na předešlý, novelizace špatných zákonů probíhá zdlouhavě. Narůstá byrokracie, kterou není možné již zvládnout, neboť vůči profesionálním lhářům a podvodníkům se dá jen velmi těžko bojovat. Lze doložit skutečnosti, ze kterých vyplývá fakt, že dnešní doba je pouhou reformou komunismu do méně nápadné podoby, kdy neexistuje politická vůle k nastolení demokracie".

Některé rozsudky mohou být nespravedlivé, ale je třeba, aby byly vnímány jako spravedlivé.
(JUDr. Tomáš Lichovník na sympoziu ve Křtinách - Zemanův soudce ÚS)

Nejvyšší úcta k právu se projeví tím, že se smíříme  s rozsudkem s kterým nesouhlasíme.
(JUDr. Baxa - NSS)

Velezrada není trestný čin, je to ústavní delikt proti demokratickým základům.
(JUDr. e-Liška Wágnerová - Havlova soudkyně ÚS)

Dokud mně chválí mocní, dělám někde chybu.
(Jan Urban)

Nelíbit se špatným musí být pro odvážné vyznamenáním.
(Otec-mk) 
Státní zástupci - KSČ.pdf  238.02kB
Kde viníci hledají viníky, musí se mít nevinní na pozoru (francouzské přísloví).
Soudci-KSČ  263.5kB
Zákon by měl být dokonalostí v činnosti.
BIS.pdf  4.43MB
Nevěřím, že komunisté opustili scénu, soudci jsou stále na svých místech. Tento systém je jenom propůjčený.(Miloslav Růžička-Vilémov u Golčova Jeníkova,autor knihy Vyhnanci I.a II. díl, kde dokumentuje zločiny proti lidskosti a ztrátu svobody. KSČ spustila akci KULAK dne 1.11.1951 a 3 000 rodin bylo vystěhováno.)
V Arnolci.
V Arnolci.
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, bývalý soud,vězení a popraviště.
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, bývalý soud,vězení a popraviště.
Hudal svým působením ve Vatikánu a prostřednictvím Mezinárodního Červeného kříže vydával pasy a víza nacistickým zločincům, fašistům. Katolická církev se tak stala komplicem nacistů a vytvořila destinaci pro 240 000 němců v Argentině prostřednictvím Juana Peróna, který tak vyfouknul nacisty američanům, udělováním víz na vystavené pasy z italského Janova.
Papež Pius XII. o tom musel vědět, nikdy nezakročil a nikdy se ani nezmínil o židech. Vatikán dodnes odmítá odtajnit své archivy.
(TV Prima Zoom 30.8.2018 21:00)
církev.pdf  173.7kB
Vracet majetky církvi mají ti co ji okradli. Následovat by mělo vyvlastnění majetku i kont zlodějů (viz Bulharsko-konfiskace neprokázaného majetku za posledních 15 let). Jenom tak může spravedlnost nabýt širšího společenského významu.Vždyť sám satan se vydává za anděla světla, jeho služebníci se vydávají za spravedlivé (2.Kor.10-12).
Základním problémem tzv. transformace ekonomiky předkládané ,,největším ekonomem z prognosťáku" bylo jak budovat kapitalismus bez kapitalistů a bez kapitálu. Zde již byla patrna podivná úloha čs. státu a státní administrativy. Je zajímavým, že tato počáteční úloha státu nebyla nikdy hlouběji zkoumána - jak uvádí Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. z katedry politologie VŠE, před. České spol. pro polit. vědy a víceprezidentka  political  Seience  Association.  
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one