Činnost ve veřejném zájmu a dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Papež Urban I. -  27.11.1095 - 1. křížová výprava do svaté země (tento válečný podnik dostal do Evropy nový stavební sloh založený na principu lomeného oblouku, později zvaný gotický).

Jan Hus - (asi 1371-1415) požaduje právo na svobodný výklad Písma.  Do Kostnice přišel dobrovolně 3.11.1414 obhájit své názory na očistu církve. Dva dny nato byl zahájen koncil, který ho poslal na smrt. 

Petr Chelčický - (asi 1390-1460) je proti násilí, požaduje rovnost, kritizuje rozvrstvení středověké společnosti ("O trojím lidu").

1420 - Čtyři artikuly pražské - požadavek svobody kázání.

Jan Amos Komenský - (1592-1670) vystupuje proti válkám, teorie světového společenství za mír na zemi.

1604 - 1.11. - poprvé uveden Shakespearův Othello - whitehallská Hodovní síň - členové dvora krále Jakuba 1.

1609 - Majestát Rudolfa II. - vrchnost nemá právo odvádět poddané od náboženství.

1620 - 8.listopadu - skončily společně s prohranou bitvou na Bílé hoře naděje ,,zimního krále" Fridricha Falckého vnést do panovnické Evropy rosekruciánské principy. Začala třicetiletá válka.

1621 - 21. června - na Staroměstském náměstí bylo veřejně krutě popraveno 27 českých pánů vládnoucími Habsburky, kteří tím demonstrovali dominanci nad českým národem.

16.stol. -  moravští stavové nárokují svobodu svědomí.

Jan z Pernštejna - panovník nemůže ovládat náboženství, neboť pochází od Boha, nikoliv od člověka.

1775 - Alexander Hamilton - ta posvátná práva lidstva nemusejí být hledána mezi starými pergameny, nebo v zatuchlých archívech. Jsou psána sluneční září v celém díle lidské přirozenosti, samotnou rukou Boží a nemohou být vymazána, nebo zahalena pozemskou mocí.

1781 - Toleranční patent Josefa II. - svoboda vyznání i pro nekatolické církve. Patent o zrušení nevolnictví, omezení cenzury.

1789  ( 26.8.) - Francouzské národní shromáždění schválilo historicky první evropskou Deklaraci práv člověka a občana.

1797 - nar. Václav Babinský - nepřehlédnutelná postava a symbol všech galérek v současnosti.

 

 

Stále patrné opevnění z.r. 1813 u Budyně nad Orlicí.
Stále patrné opevnění z.r. 1813 u Budyně nad Orlicí.
Poražený francouzský gen.Vanndam.
Poražený francouzský gen.Vanndam.

 

1848 - revoluční události - politická práva, ústava, svoboda tisku a  shromažďovací, občanské svobody.

1867 - Základní zákon o všeobecných právech občanských pro království a země na říšské radě zastoupené.

1873 - zavedení přímého volebního práva do říšské rady (reformy 1882,1896).

1907 - zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva (jen pro muže od 24 let aktivní-právo volit a od 30 let pasivní-právo být volen).

19. stol. - Karel Havlíček Borovský ( novinář a satirik nar. 31.10.1821 v Borové, deportace do Tyrol 16.12.1851 , zemřel 29.7.1856 v Praze), František Palacký (právo národa  na sebeurčení), F.L.Rieger (návrh všeobecných občanských práv z francouzské Deklarace).

1918 - zrušení šlechtických výsad a zrovnoprávnění žen, 1. prezident Československa prof. Dr. Tomáš Garrique Masaryk ( nar. 7.3.1850 Hodonín,zemřel 14.9.1937 Lány) -poslanec rakouské říšské rady a jediný teoretik demokracie v tehdejší střední Evropě, za cíl pokládal humanismus.

1920 - Ústava ČSR - hlava V.- právo petiční, shromažďovací, svoboda tisku a svědomí, rovnost, listovní tajemství, povinnost branná, hlava VI. - ochrana menšin.

1934 - 18.12.. se Edvard Beneš ujal prezidentské funkce jako svobodný zednář poprvé v našich dějinách.

1944 - 7.11. v Tokiu byl popraven sovětský špion Richard Sorge.Pronikl do nacistických řad a neúspěšně se pokusil varovat Stalina před operací Barbarossa - německým útokem na SSSR.

1944 - 14.11. v Praze byla oficiálně ustavena Ruská osvobozenecká armáda vedená generálem Vlasovem, bojující proti stalinistickému režimu.

1945 - vstup do OSN,  v říjnu podepsaná Charta OSN (Komise pro lidská práva - Ženeva).

1948 - Všeobecná deklarace lidských práv ( 10.12.). Valné shromáždění OSN přijalo VDLP jako aktivní odpor proti totalitním režimům a to i v jeho ozbrojené formě. Při posuzování oprávněnosti např. protikomunistického odboje a jeho nejradikálnějších forem se můžeme odvolat na přirozené právo, které po staletí dovoluje odpor vůči tyranovi.(ČSR se zdržuje hlasování a dalších 8 států, např. SSSR včetně Běloruska a Ukrajiny, PLR, Jugoslávie).

1949 - Rada Evropy (založena v květnu deseti státy se sídlem ve Štrasburku)-Úmluva  o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4.11.1950
1949 - 5.11. - První hromadná justiční vražda poúnorového režimu.  Popraveni: Vratislav Polesný,Vratislav Janda,Josef Charvát,Emanuel Čančík,Květoslav Prokeš,Jaroslav Borkovec.

 

1966 - ČSSR podepisuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a MP o hospodářských, sociálních a kulturních právech - ratifikace až po podpisu Závěrečného aktu KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě za účasti USA a Kanady)  v Helsinkách r.1975 a Opční protokol, který umožňuje jednotlivci , aby prostřednictvím mezinárodního práva se dožadoval práv svých - ratifikace až v ČSFR r. 1991 !

1968 - 21. srpen - invaze pětice států Varšavské smlouvy (SSSR, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, NDR). které vyslaly své vojáky, aby ukončili politické změny v ČSSR.  Proti pražskému jaru se odmítl postavit rumunský vůdce Nicolae Ceausescu (popraven se svou ženou Elenou  po zabránění v útěku a krátkém soudním procesu 22.12. 1989).

1977 - Charta 77-nejvýznamější neformální občanské společenství, každoročně vydávalo zprávu o porušování práv čs. státními orgány, sdružovalo nezávislé intelektuály, reformní komunisty a křesťanské myslitele.

70.-80. léta - vznik nezávislých občanských iniciativ např. VONS, HOS, MKJL,NMS, SPUSA, SPVS.

1989 - ČSSR se přihlásila k základním humanitním hodnotám sdíleným demokratickými zeměmi.

1990 - zrušení trestu smrti.

1991 - schválení LZPS ve FS ČSFR, vstup ČSFR do Rady Evropy, ratif. Opčního protokolu.

1992 - ratifikace Evropské úmluvy o Lidských právech.

1993 - od 1.1. vznik nové republiky a nabytí účinnosti Ústavy ČR (přijata národní radou 172 hlasy, 16 bylo proti, 10 se zdrželo, 2 nepřítomni !),   LZPS součástí ústavního pořádku ČR, vstup ČR do Rady Evropy.

1995

Lidský svět může být zachován jen tehdy, jestliže v něm každý ponese svůj díl odpovědnosti, díl, který za něj nikdo nemůže převzít.

(Ústavní soud ČR- Prof. JUDr.Vladimír Čermák v období 15.7.1993-15.7.2003 jmenován V.Havlem)

1996

Přirozená spravedlnost a slušnost musí mít přednost před tvrdostí zákona.

(Ústavní soud ČR)

1999 - 12.3. - vstup do NATO.

2004 - 1.5. - vstup do EU.
2004 - 4.11. - Český Senát schválil zákon rušící brannou povinnost (konec tzv. modrých knížek).

 

2011

Politika je tak zdegenerovaná, že se jí štítím.

(Předseda ÚS ČR- JUDr. Pavel Rychetský od 6.8.2003 jmenován V. Klausem))

Lidská důstojnost = rovnost, svoboda, soukromí. Životní minimum = kolize s ekonomickými reformami. Základem by měl být humanismus (TGM), VDLP+Nový zákon, tj. víra ve vyšší spravedlnost. Vyhnout se soudům a být milosrdný.

(18.9.2011, ČT 2 v 17 h.-JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. od 20.3.2002 jmenovaná V. Havlem k ÚS ČR, odbor LP) 

 

 

 

Nobelovy ceny míru..pdf  661.33kB
Udělené nobelovy ceny míru organizacím 1904-2013
Kdyby mohlo být všechno jinak..pdf  1.8MB
Vše mohlo být i jinak...
Pozor na vlastizrádce !
Pozor na vlastizrádce !
St 19. září 2018, 15:51:37 UTC
ceskyombudsman
Sledování a upozorňování na porušování lidských práv.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one